Danh sách các Mạnh Thường Quân - Đợt 1

Phương Danh Quý phật tử phát tâm cúng dường Tam bảo - Xây dựng Chùa Thái Bình

Tâm thư xây dựng chùa thái bình

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         CHÙA THÁI BÌNH                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xã Thiệu Hợp, Huyện Thiệu Hóa

Thanh Hóa, ĐT: 0973629479.                                                         Chùa thái bình, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Số: 08/CV/TB